PISA үнэлгээгээр төрийн өмчийн сургуулиуд хувийн сургуулиудаас өндөр үнэлгээ авлаа

оруулсан Алсын Хараа

"PISA 2022" Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээг Математик, Унших чадвар, Байгалийн ухаан гэсэн үндсэн гурван агуулгаар зохион байгуулдаг. Үнэлгээний үр дүнг хамрагдсан улс болон агуулга тус бүрээр үзүүлж байна.

 

PISA үнэлгээний даалгаврууд нь Монгол сурагчдын тухайд цоо шинэ зүйл байв. Учир нь олон улсын үнэлгээ сурагчдыг сургуулиас олж авсан мэдлэгээ амьдралд хэрхэн хэрэглэж байгаа чадварыг тодорхойлох зорилготой учир даалгаврын тавил бидний мэддэг шалгалтын даалгавраас өөр байдаг.

Математикийн хичээлийн тухайд Монгол үнэлгээнд хамрагдсан нийт улсын дунджаас 2.3 жил, Азийн дунджаас 1.2 жилээр хоцорч байна. Математикийн сорилуудад хамрагдсан Монгол сурагчид тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд математикийн мэдлэгээ хэрэглэх, учир шалтгааныг илрүүлэх чадвараар сул үнэлэгджээ.

Унших чадварын тухайд 81 орноос 65 дугаарт эрэмбэлэгдсэн. Уншиж ойлгох, өөрийгөө илэрхийлэх, эргэцүүлж бичих, дүгнэлт хийх ур чадвар тааруу гэж дүгнэжээ. Oлон улсын дундаж хэмжээнээс 5 орчим жил, Азийн дундаж хүүхдүүдээс 2.5 жилээр хоцорч байна.

Байгалийн ухааны үнэлгээгээр манай сурагчдыг байгаль, технологийн аливаа үзэгдлийг тайлбарлах, асуудлуудыг шийдэхэд шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх, өгөгдөл мэдээллийг тайлбарлах ур чадвар сул гэж дүгнэсэн байна. Монгол сурагчид олон улсын дунджаас 3 орчим жилээр, Азийн хүүхдүүдээс 1.8 жилээр хоцорчээ.

Сурлагын Амжилтын Олон Улсын Үнэлгээ(PISA)-ний үр дүнг танилцуулах үеэр хувийн болон төрийн сургуулиудын сурагчдын сурлагын ялгаа, үнэлгээний харьцуулалтыг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайд Л.Энх-Амгалан танилцуулав. Тэрбээр "Эмзэг бөгөөд анхаарал хандуулахуйц нэг үзүүлэлт гарсан. Хувийн болон төрийн сургуулийн сурагчдын гүйцэтгэл нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр гарлаа.

  • Математик хувийн сургууль 417, төрийн сургууль 426
  • Унших чадвар хувийн сургууль 366, төрийн сургууль 380
  • Байгалийн ухааны хичээлээр хувийн сургууль 404, төрийн сургууль 414 тус тус үзүүлэлт харагдаж буй.
Монгол Улсад төр болон хувийн сургууль ялгаа баян, хоосны ялгаа шиг гараагүй байна. Тодруулбал төрийн сургуулийн сурагчдын дээрх хичээлийн гүйцэтгэл хувийн сургуулиудын сурагчдаас хол хоцроогүй байгаа сайн үзүүлэлт гарлаа. Дундаж давхаргын өрх айлын хүүхдүүд хувийн сургуульд сураад өндөр төлбөр төлснийхөө өгөөжийг хүртэхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр дундаж орлоготой айлын хүүхдүүд төрийн сургуульд сурвал өгөөжийг нь илүү их хүртэх боломж байна. Унших чадварын тухайд төрийн сургуулийн сурагчид хувийн сургуулийнхнаас сайн гүйцэтгэлтэй гарч байна" гэлээ.

Түүнчлэн "Гүнзгийрүүлсэн анги, лаборатори сургуулиуд нь боловсролын чанарын ялгааг өдөөдөг үзүүлэлт юм байна. Сургууль доторх ялгаа нь сурагчдыг чадвараар нь ангилдаг. Олимпиад, ЭЕШ-д бэлтгэх хүүхдүүдийг тусад нь салгаж, хичээл заадаг. Багш нар сайн хүүхдүүдтэйгээ түлхүү ажилладаг. Гэр бүлийн орлогоос нь шалтгаалж сурагчидтай харьцдаг, ангилдаг нийгмийн тэгш бус байдал боловсролын салбарт байгаа нь PISA үнэлгээгээр гарлаа" хэмээв.

Сэтгэгдэл бичих