Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/

оруулсан Алсын Хараа

(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

10-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 11-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 12-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 13-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 14-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 15-3 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 16-3 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 17-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 18-2 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 19-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 20 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 21-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 22-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 23-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 24-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 25-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/ 26-1 Теле хичээлийн хуваарь /04.19-04.23/

Сэтгэгдэл бичих