(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

1 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

2 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

3 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

4 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

5-1 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

6 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

7 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

8 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

9 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

10 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

11 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

12 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

13 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

14 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

15 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

16 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

17 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/

18 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /04.05-04.09/